World CARP Thailand 2011
4 UCF Building Ramkhaeng 24 Yaek 2 Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-7190452 E-mail:carp.thai@Gmail.com